Bashkia Himarë skualifikon nga tenderi 4 kompani për të fituar oferta më e lartë

Bashkia Himarë ka zhvilluar një tender për “Blerje detergjent pastrimi”  me një fondi limit prej  2.083.333 leke pa tvsh ose rreth 24 milionë lejë të vjetra me t.v.sh. Sipas njoftimit në APP, në këtë tender kanë qënë pjesëmarrës në procedurë gjashtë operator ekonomik , dhe konkretisht: 1. Operatori ekonomik “ALBPASTRIM” shpk me  me oferte

Top