Njoftim i rëndësishëm nga Hipoteka e Sarandës

NJOFTIM Mbështetur në nenin 70 të Ligjit 111/2018 “Për Kadastrën” datë 21.03.2019, “Përjashtimet dhe shuarja e kamatëvonesave në regjistrim” 1. Të gjithë subjektet që gëzojnë një titull pronësie apo të drejtë reale, të fituar në përputhje me ligjin dhe të regjistrueshëm në regjistrat publikë, sipas nenit 193 të Kodit Civil, dhe që nuk

Top